Mộ đá công giáo- Mẫu mộ của người theo đạo thiên chúa giáo