Miếu thờ thần linh- Mẫu miếu thờ thần linh bằng đá xanh tự nhiên